Legal

Credits

Concept and production:

This Web site was created using PrestaShop™ open-source software.

Informacije o rešavanju sporova na internetu u skladu sa čl. 14 par. 1 ODR-a (Uredba o rešavanju onlajn sporova):

Evropska komisija pruža potrošačima mogućnost da rešavaju online sporove u skladu sa čl. 14 par. 1 ODR na jednoj od njihovih platformi. Platforma ( http://ec.europa.eu/consumers/odr ) služi kao lokacija na kojoj potrošači mogu pokušati da dođu do izvan sudskih rešenja sporova koji proizlaze iz onlajn kupovine i ugovora za usluge.