Pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych oraz szkolenie i przekwalifikowanie prowadzą na zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu wyspecjalizowane służby rejonowych urzędów pracy oraz wojewódzkie ośrodki do spraw zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych, utworzone w ramach wojewódzkich urzędów pracy. Świadczenia w razie pozostawania bez pracy przysługują osobom niepełnosprawnym na ogólnie obowiązujących zasadach określonych w ustawie o zatrudnieniu i są finansowane z Funduszu Pracy. Za osobę gotowa do podjęcia pracy uznaje się również osobę niepełnosprawną mogącą podjąć pracę co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione sytuacją zdrowotną lub rodzinną, a za absolwentów osoby, które ukończyły specjalne szkoły podstawowe i osoby niepełnosprawne od dnia uzyskania uprawnień do wykonywania określonego zawodu, poszukujące pracy po raz pierwszy. Zakład zatrudniający osoby niepełnosprawne, skierowane do pracy przez urząd pracy, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji zwrot kosztów poniesionych na organizację nowych miejsc pracy lub oprzyrządowanie istniejących stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych do wysokości 30-krotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde miejsce pracy oraz zwrot wynagrodzenia wypłacanego osobom niepełnosprawnym, skierowanym na nowo utworzone miejsca pracy w wysokości nie przekraczającej przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia przez okres 18 miesięcy od dnia zatrudnienia.