Przy prowadzeniu spraw przedsiębiorstwa niezbędne jest korzystanie z pomocy prokurenta. Wynika to z faktu, że jest on umocowany do wszelkich czynności, jakie powierzyli mu wspólnicy. Dzięki temu mogą oni spokojnie zająć się innymi sprawami, a prokurent będzie godnie reprezentował ich interesy. Kancelaria Notarialna Kraków pomoże nam sporządzić stosowne upoważnienie dla prokurenta. Bardzo istotne jest, że wcale nie jest konieczne zachowanie aktu notarialnego. Konieczne jest udzielenie upoważnienia na piśmie, jednakże notariusz będzie w stanie jasno sprecyzować nasze myśli i ściśle wyznaczyć zakres reprezentacji prokurenta. Duże znaczenie ma fakt, że czynności dokonane przez notariusza możemy od razu poświadczyć na kserokopiach. Ma to duże znaczenie w przypadku, gdy jesteśmy zmuszeni złożyć akta rejestrowe w sądzie. Wszystkie kserokopie dokumentów, które składamy do sądu lub w siedzibie organu administracji publicznej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez profesjonalnego prawnika.