Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom, które nie mają żadnych źródeł utrzymania lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury w wyliczonych powyżej szczególnych przypadkach. Prawo do takich świadczeń mają osoby utrzymujące się z gospodarstwa rolnego, jeśli na osobę w rodzinie przypadają nie więcej niż 2 ha przeliczeniowe, ponieważ dla celów pomocy społecznej przyjmuje się, że dochód z 2 ha przeliczeniowych odpowiada kwocie najniższej emerytury. W przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego oraz ze źródłem pozarolniczych dochody te ulegają zsumowaniu. Przez rodzinę rozumie się osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym, a przez dochód ? wszystkie dochody bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania. Dochód na jedną osobę w rodzinie (dochód na osobę) oblicza się uwzględniając łączne dochody wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, odejmując kwotę w wysokości alimentów świadczonych na rzecz innych osób, a następnie dzieląc przez liczbę osób w tym gospodarstwie. Osobom i rodzinom, które nie spełniają warunku dochodu (przekraczają wskazane jego wielkości) w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być przyznana pomoc pieniężna lub w naturze pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia.